Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2004

 • Prawo wspólnotowe w sądach krajowych, w: Przegląd Prawa Europejskiego 15/2004
 • Nowe przemyślenie wspólnotowego systemu ochrony prawnej? Zmiany w jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości, w: Palestra 11-12/2004
 • System prawa europejskiego i polski konstytucyjny porządek prawny. Tekst polemiczny, w: Przegląd Prawa i Administracji nr 62
 • Subsidiarity and the free movement of goods: two irreconcilable concepts of Community law, (Zeszyty Naukowe Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu w Warszawie, 2004)
 • Wspólnotowa zasada odpowiedzialności odszkodowawczej za orzeczenia sądów, w: D. Kornobis, (red.), Stosowanie prawa europejskiego, (Wyd. ABC, 2004)
 • Chór i solista, w: Rzeczpospolita 255/2004
 • Polskie pytania, europejskie odpowiedzi, w: Rzeczpospolita 243/2004
 • Pomiędzy wstrzemięĄliwością a aktywnością: jaka rola dla Trybunału Sprawiedliwości? w: Palestra 9-10/2004
 • Sędziowie pomagają sędziom, w: Rzeczpospolita 221/2004
 • Podstawa prawna wspólnotowego mandatu sędziów krajowych, w: Palestra 5-6/2004
 • Sędziowie wspólnotowi: teoretyczne podstawy dyskusji, w: Przegląd Prawa i Administracji nr 58/2004
 • Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym, w: Radca Prawny 5-6/2004
 • Wspólnotowy sąd nad Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wyrok ETS w sprawie Lamberts, w: Rzeczpospolita 28 kwiecień 2004 r.
 • Iskrzenie między sądami: kiedy podmiot prywatny może zaskarżyć wspólnotowy akt prawny? w: Rzeczpospolita 94/2004
 • Być mądrym przed szkodą. Dlaczego Polska powinna walczyć o urząd Adwokata Generalnego w ETS, Rzeczpospolita 52/2004
 • Sytuacja trwałego naruszenia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w kontekście artykułu 1 Protokołu 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela, w: Przegląd Sądowy 5/2004
 • Kilka uwag o interpretacji prawa wspólnotowego, w: Palestra 3 – 4/2004
 • Drzwi nieznacznie uchylone: Polska przed ETS już dziś, w: Rzeczpospolita 16/2004
 • Postępowanie ustne (rozprawa) przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Radca Prawny 2/2004
 • Uznanie za nieważne v uznanie za nieistniejące: skutki stwierdzenia niezgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym, w: Palestra 1 – 2/2004
 • Wychodzenie z cienia: Sąd Pierwszej Instancji. w: Rzeczpospolita
 • Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed krajowym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, opinia dla Biura Trybunału Konstytucyjnego, dostępna na www.trybunal.gov.pl pod e – mail publikacje