”Tomasz

”Praca
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości: jak dochodzi do wydania orzeczenia, Rzeczpospolita z 12 grudnia 2006 r. s. C 4
 • Right to privacy in English law: some critical reflections (współautor A. Lęża) w Studia Europejskie, Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich w Gdyni (w druku)
 • Narada w Trybunale Sprawiedliwości: w poszukiwaniu wspólnotowego kompromisu, Rzeczpospolita z 12 grudnia 2006 r.
 • Pytania wstępne, czyli wspólnotowy dialog sądowy, Rzeczpospolita z 1 grudnia 2006 r.
 • Wyroki Trybunału w Luksemburgu: czy to już precedens czy jeszcze nie, Rzeczpospolita z 21 listopada 2006 r., nr 271, s. C. 6
 • Wyższe sankcje to nieproporcjonalna ingerencja w wolność słowa, w Rzeczpospolita z 18 paĄdziernika 2006 r. nr 244/2006
 • „Sędziowski dialog – incydentalność postępowania – dualizm proceduralny”: w poszukiwaniu istoty postępowania prejudycjalnego, w Radca Prawny 6/2006
 • Zwrot kosztów leczenia przeprowadzanego poza granicami państwa członkowskiego. W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy efektywnością a oczekiwaniami państw (współautor M. Nyka) w Palestra 11-12/2006
 • Narada w Trybunale Sprawiedliwości: sędziowska burza mózgów na styku systemów prawnych, w Radca Prawny 5/2006
 • Dyżury lekarskie: problem powracający od pół wieku, (współautor M. Nyka), Rzeczpospolita z 26 września 2006 r click site. 225/2006
 • Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości: nietypowa międzynarodowa, czy szczególna wspólnotowa, in Palestra 9-10/2006
 • Rzecznik generalny to głos wspólnotowego prawa. Najważniejsza tajemnica Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Rzeczpospolita z 31.08.2006 r. nr 203
 • Testowanie na akcyzie. Jakie będą skutki wyroku, jeśli Polska zostanie uznana za winną naruszenia prawa, Rzeczpospolita z 26. 07. 2006 r. nr 173
 • Czy zaczniemy leczyć się w Rzymie, Paryżu, Brukseli, Pradze. Wspólnotowy rynek usług medycznych albo swoboda przepływu pacjentów” (współautor: Maciej Nyka), w Rzeczpospolita z 14 lipca 2006 r. nr 163
 • Za wszelką cenę unikać czytania z kartki. Rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Rzeczpospolita 21.06.2006, nr 143
 • Nie tylko interpretacje. Europejski Trybunał Sprawiedliwości: orzeczenia prejudycjalne (wstępne), Rzeczpospolita z 06. 6.2006, nr 131
 • Sztuka korzystania z prawnego wymiaru integracji, (wraz ze Z. Brodeckim), Rzeczpospolita z 5 czerwca 2006 r. nr 130/2006, C4
 • W kierunku nowej architektury proceduralnej w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Palestra 7-8/2006
 • Nie tylko interpretacje, Rzeczpospolita z 6 czerwca 2006r. nr 131/2006, s. C4
 • Postępowanie ustne przed Trybunałem Sprawiedliwości, (Radca Prawny 4/2006)
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości o sądach i politykach. Między akceptacją a krytyką, Rzeczpospolita z 18 maja 2006 r., s. C4
 • Konwencja Lugano, czyli sądowa próba sił, Rzeczpospolita z 14 kwietnia 2006 r. nr 88/2006, s. C4
 • Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Dynamiczna koncepcja wspólnotowego wymiaru sprawiedliwości (monografia, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, marzec, 2006 r.)
 • Zakaz nadużycia prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Palestra 5 – 6/2006
 • W poszukiwaniu początku kreatywnej jurysprudencji Trybunału Sprawiedliwości. Kilka retrospektywnych refleksji, w: Palestra 3-4/2006
 • Orzecznicza konieczność czy sędziowski kaprys, w: Rzeczpospolita 66/2006, s. C4
 • Trybunał Sprawiedliwości i delimitacja prawa wspólnotowego: Glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Attila Vajnai; wraz ze Zdzisławem Brodeckim; (tekst przewidziany do druku w Europejskim Przeglądzie Sądowym)
 • Asesor w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sędzia czy urzędnik?, wraz z Adamem Bodnarem; w: Rzeczpospolita z 27 lutego 2006 r., s. C3.
 • Wspólnotowe prawa fundamentalne i jurysdykcyjne dialogi w ramach europejskiej „wspólnoty sędziów”, Radca Prawny 2/2006
 • Jak zmieniać aby nie zepsuć. Fundamentalne zmiany we Wspólnotowej Temidzie, Rzeczpospolita z 15 lutego 2005, s. C4
 • Ignorantia iuris nocet w prawie wspólnotowym. Zasada i wyjątki, Europejski Przegląd Sądowy 3/2006
 • ETS i sądy nowych państw członkowskich: pełny rygoryzm czy jurysdykcyjna taryfa ulgowa? W poszukiwaniu kompromisu, Rzeczpospolita z 25 stycznia 2006 r., s. C4.
 • Wspólnotowa obietnica: mit, figura retoryczna, czy codzienna rzeczywistość orzecznicza? Palestra 1 – 2/2006