Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

Kiedyś wierzono, że prawo jest ukryte w jakiejś tajemniczej jaskini Alladyna, a na rozkaz sędziego spływa na niego cała mądrość zawarta w magicznych słowach „sezamie otwórz się”. Gdy sędzia pomyli hasło, to otworzy złe drzwi i wyda nieprawidłowe rozstrzygnięcie. Ale my sędziowie nie wierzymy już dzisiaj ani trochę w bajki.

Lord Goff w Woolwich Building Society v IRC

Tomasz Tadeucz Koncewicz

Tomasz Tadeucz Koncewicz

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat

Absolwent prawa Uniwersytetów we Wrocławiu oraz Edynburgu, które ukończył w 1999 r. z oceną celującą.

Członek Europejskiego Instytutu Prawa (European Law Institute).

Rozprawę doktorską na temat granic władzy sądów w prawie europejskim obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu we Wrocławiu w kwietniu 2005 r. Rozprawa habilitacyjna (2011) dotyczyła aksjologii procedury w prawie europejskim.

W 2002 r. zdał egzamin sędziowski, w 2005 r. ukończył aplikację adwokacką. Wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, a od 2010 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Dwukrotnie ukończył pełną edycję Akademii Prawa Europejskiego we Florencji (2002 i 2007).

W latach 2003-2005 ukończył dwuletni kurs organizowany przez Komisję Europejską i ERA w Trewirze pt. Defence counsel in the proceedings before the International Criminal Court. Uzyskany dyplom umożliwia występowanie jako obrońca w postępowaniu toczącym się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

W swojej pracy zawodowej i naukowej posługuje się trzema językami: angielskim (poziom zaawansowania biegły; wyższe studia prawnicze w Edynburgu), francuskim (poziom zaawansowania bardzo dobry; kurs języka francuskiego w ramach studiów prawniczych w Edynburgu oraz kurs dla urzędników Trybunału Sprawiedliwości, zakończony pozytywnym wynikiem z egzaminu) i niemieckim (poziom zaawansowania dobry; szkoła dla obcokrajowców w Wiesbaden).

W sumie dorobek naukowy obejmuje ponad 200 opracowań (artykułów, glos, rozdziałów w książkach) oraz 12 książek (jako autor lub współautor).

Nagrody:

Laureat Fulbright Senior Research Award
Fulbright Visiting Professor Berkeley Law School 2015-2016

W 2007 r. wygrał ogólnopolski konkurs organizowany przez Centrum Prawa Europejskiego w Natolinie i European University Institute we Florencji na grant badawczy „Procedural Justice in Community Law: Myth or Reality?”. Jako Summer Fellow prowadził swoje badania na EUI we Florencji.

W 2012 r. laureat konkursu ogłoszonego przez Jean Monnet Center of New York University School of Law pt. „Polish Constitutional Court and the concept of vigilant constitutionalism”, o nagrodzonym projekcie naukowym zob.→ tutaj oraz → tutaj.

Istotne doświadczenia zawodowe:

W roku akademickim 2015/2016 profesor wizytujący na Berkeley Law School w Kalifornii, → więcej.

W 2004 r. był referendarzem w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, wcześniej (1998, 2000, 2002) stażystą w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w gabinecie sędziego brytyjskiego.

W okresie 2002 – 2003 konsultant prawny w Zespole Orzecznictwa i Studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Autor opinii prawnych dotyczących wybranych zagadnień prawa europejskiego i praw człowieka. Wśród przygotowanych opinii prawnych znajdują się min.:

  • opinia dla Rzecznika Praw Obywatelskich (wraz z profesorami J. Zajadło i Z. Brodeckim) na temat wpływu Karty Praw Podstawowych na polski system prawny;
  • opinia dla Kasy Krajowej SKOK (wraz z profesorem Z. Brodeckim na temat proceduralnych możliwości kwestionowania zmian w ustawie o krajowych kasach spółdzielczych);
  • Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowników Policji (konstytucyjne i konwencyjne możliwości kwestionowania zmian w ustawie zmieniającej ustawę o zapatrzeniu emerytalnych funkcjonariuszy Policji i ich rodzin).

W czasie sporu wokół budowy obwodnicy Augustowa doradzał organizacjom pozarządowym (WWF i Ogólnopolskie Towarzystwa Ochrony Ptaków).

W czasie współpracy z Biurem Trybunału Konstytucyjnego przygotował min. ekspertyzę na temat czasowych aspektów stosowania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka do tzw. spraw mienia zabużańskiego oraz rekonstrukcji orzecznictwa wspólnotowego dotyczącego zasad pierwszeństwa i bezpośredniego skutku prawa europejskiego.